CAPTAINS LIST OF ASSAM RANJI TEAM

SL.NO. NAME SEASON
1 R.F.KETTLE 1948-49 & 1950-51
2 NURUL AMIN 1949-50
3 P.W.BULLOCK 1951-52
4 *N.SENGUPTA 1952-53 (NOT SHOWN IN SCORE SHEET)
5 *S.K.GIRIDHARI 1954-55 (NOT SHOWN IN SCORE SHEET)
6 J.N.BARUA 1955-56
7 DR.DHIREN BARUA 1956-57 & 1957-58
8 DINESH THAKUR (BADAL) 1957-58 & 1961-62
9 TAPAN BARUA 1958-59 & 1959-60
10 RATNAHAS GOSWAMI 1960-61
11 ABANI HAZARIKA 1963-64, 1968-69 & 1971-72
12 MADHURJA PRASAD BARUA 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68 & 1972-73
13 G.BARUA 1969-70
14 KHAKAN AHMED 1970-71
15 PROBIR HAZARIKA 1972-73, 1973-74, 1978-79 & 1983-84
16 NAREN SABHAPANDIT 1974-75
17 ANUP GHATAK 1975-76
18 BIMAL BHARALI 1976-77, 1977-78, 1980-81 & 1981-82
19 NANDAN BEZBARUA 1978-79 & 1979-80
20 AMAL DAS 1982-83, 1986-87, 1987-88, 1989-90, 1990-91 & 1991-92
21 SUMIT DUTTA 1982-83
22 PARTHA HAZARIKA 1983-84
23 SUSHIL UZIR 1984-85 & 1985-86
24 MUNNA KAKATI 1987-88
25 RAJESH BORA 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1992-93 & 1996-97
26 RAJINDER SINGH 1991-92, 1994-95, 1995-96 & 1998-99
27 BISWAJIT MAJUMDAR 1991-92
28 LALCHAND RAJPUT 1992-93
29 CHANDRAKANT PANDIT 1993-94
30 GAUTAM DUTTA 1993-94 & 1996-97
31 SUBHARAJIT SAIKIA 1997-98, 2001-02
32 ZAKARIA ZUFFRI 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2004-05 & 2005-06
33 SUKHVINDER SINGH 2002-03 & 2003-04
34 PARAG DAS 2003-04
35 KIRAN POWER 2003-04
36 J. ARUN KUMAR 2005-06
37 S. SHARATH 2007-08
38 R.R. PARIDA 2008-09
39 AMAL MAJUMDAR 2009-10 & 2010-11
40 GOKUL SHARMA 2011-12, 2015-16 & 2016-17
41 DHIRAJ JADHAV 2012-13 & 2014-15
42 ABU NECHIM AHMED 2013-14
43 KB ARUN KARTHIK 2016-17
44 SK.KULKARNI 1991-92 (FOR ONE MATCH)
*Input from others sources